При наличие на мирис на газ и в случай, че имате съмнения за изтичане на природен газ в дома Ви, моля следвайте следните инструкции:
1. спрете централния кран на жилището си;
2. отворете всички врати и прозорци;
3. не използвайте открит огън, електрически контакти или ключове на осветлението;
4. отдалечете се от жилището си на безопасно място;
5. позвънете в “Примагаз” АД да подадете сигнал на аварийните телефони 0886/ 701598, 0889/ 309409, 0887/ 791395.

Как да защитим себе си и дома си!
Молим Ви да прочетете този текст, ще Ви отнеме само няколко минути, но това ще донесе на Вас и Вашето семейство спокойствие и увереност в правилната всекидневна експлоатация на газоползващите уреди и инсталация!

Няколко правила, които трябва да знаем, за да избегнем нежелани аварии:

След като Ви бъдат инсталирани уредите, ползващи природен газ и съответно бъдат включени към изградената газова инсталация, ще Ви бъде проведен инструктаж от представител на “Примагаз”АД по експлоатация на монтираните в домовете Ви газоползващи уреди;

•• Съхранявайте и поддържайте в изправност газовото оборудване;

•• При неизправност на газовото оборудване незабавно уведомете служител на “Примагаз”АД и/или сервизната фирма;

•• При внезапно прекратяване подаването на газ затворете незабавно крановете на горелките на газовите уреди и съобщете на служител “Примагаз”АД и/или на сервизната фирма;

•• При появяване мирис на газ незабавно:
      - прекратете експлоатацията на газоползващи уреди;
      - затворете крановете към уредите и на самите уреди;
      - отворете прозорците, за да проветрите помещението;
      - обадете се на “Примагаз”АД ;
      - не палете огън;
      - не пушете;
      - не включвайте и не изключвайте електрическото осветление и електроуреди;
      - не ползвайте електрически звънец.

•• Ако усетите миризма на газ във входа, в сградата, на двора, на улицата:
      - съобщете в “Примагаз”АД по аварийните телефони (0886/ 701598, 0889/ 309409, 0887/
        791395

      - вземете незабавни мерки по уведомяване и извеждане на хората от засегнатата сграда
        или помещение;
      - предотвратете включването и изключването на електрическото осветление, както и
        използването на открит огън. В никакъв случай не предизвиквайте искри!
      - до пристигане на аварийната група организирайте проветряване на помещението.

Важно е да знаете, че на абонатите не е разрешено:

•• да извършват самостоятелна газификация на жилищната сграда (жилището и дворните
        постройки);

•• да разместват, заменят и ремонтират газоползващото оборудване;

•• да внасят изменения в конструкцията на газоползващите уреди;

•• да изменят устройството на димоотводите и вентилационната система;

•• да затварят вентилационните канали, да запушват люковете, предназначени за почистване на димоотводите;

•• да изключват автоматиката за безопасност и регулиране;

•• да ползват газ при неизправност на газоползващите уреди, автоматиката, спирателната, регулиращата и предпазната арматура;

•• да оставят работещи газоползващи уреди без наблюдение освен такива, осигурени за непрекъсната работа и имащи за това съответната автоматика;

•• да използват открит огън за откриване на утечки на газ.

Всичко изброено по-горе е извадка от Инструкция И 7.05.02.04 "За Битови потребители относно безопасното използване на природен газ и експлоатация на инсталации и газоползващи уреди".

 към началото на страницата