Стопански потребители


Цени на природния газ за периода 01.07.-30.09.2019г.


Утвърдена цена на природен газ за МВч


Период на действие на цената

Компоненти на цената

Групи потребители, присъединени към
 Газоразпределителната мрежа на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ
потребители   (лв/МВч)

ОА&Т потребители   (лв/МВч)

от 01.07.2019 до 30.09.2019

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз  ЕАД)

44,90 лв.

44,90 лв.

Цена за разпределение(Примагаз АД)

11,32 лв.

23,51 лв.

Цена за снабдяване(Примагаз АД)

0,49 лв.

0,55 лв.

Цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз ЕАД)

0,3991 лв.

0,3991 лв.

Достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз ЕАД)

2,02 лв.

2,02 лв.

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)

59,13 лв.

71,38 лв.

* Обявените цени са без начислен Акциз и ДДС