Стопански потребители


Цени на природния газ за периода 01.10.-31.12.2018г.


Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)


Период на действие на цената

Компоненти на цената

Групи потребители, присъединени към
 Газоразпределителната мрежа на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ
потребители   (лв/хнм3)

ОА&Т потребители   (лв/хнм3)

от 01.10.2018 до 31.12.2018

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз  ЕАД)

456,65 лв.

456,65 лв.

Цена за разпределение(Примагаз АД)

85,85 лв.

196,06 лв.

Цена за снабдяване(Примагаз АД)

7,67 лв.

8,16 лв.

Цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз ЕАД)

4,25 лв.

4,25 лв.

Достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз ЕАД)

29,68 лв.

29,68 лв.

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)

584,10 лв.

694,80 лв.

* Обявените цени са без начислен Акциз и ДДС