03.08.2018г. - Важно обявление

          С настоящето обявление, на основание чл. 36а от Закона за енергетика, „Примагаз“ АД гр. Варна уведомява клиентите на природен газ, присъединени към газоразпределителната мрежа на дружеството, разположена на територията на гр.Варна, райони „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“, че дружеството предлага за утвърждаване следните цени за 2019г. /първата година от новия регулаторен период/, както следва:

Прогнозни цени за разпределение на природен газ за територията на лицензията
 на „Примагаз“ АД, по групи потребители:

 • промишлени клиенти - 118,08лв./1000нм3;
 • обществено-административни и търговски клиенти - 245,38 лв./1000нм3;
 • битови  клиенти - 307,53лв./1000нм3;

 

Прогнозни цени за снабдяване с природен газ за територията на лицензията
на „Примагаз“ АД, по групи потребители:

 • промишлени клиенти  - 5,50лв./1000нм3;
 • обществено-административни и търговски клиенти - 5,80лв./1000нм3;
 • битови клиенти - 14,88лв./1000нм3;

 

Прогнозни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството:

 • промишлени клиенти:

до 400нм3/час – 4 459лв;

 • от 400 до 1000нм3/час – 4 938лв;
 • над 1000нм3/час – 5 623лв;
 • обществено-административни и търговски клиенти:
 •  до 70нм3/час - 3 863лв;
 • от 70 до 400нм3/час - 4 655лв;
 •  над 400нм3/час - 4 777лв;
 • битови клиенти – 438лв;

Посочените цени са без добавен данък добавена стойност.

Изготвеният проект на цените е на разположение в центъра за работа с клиенти на дружеството на адрес: Гр. Варна, 9000, Ул. „Академик Игор Курчатов“ №17, ет.3, офис 9 и 10
Тел: 052 578 161, Факс: 052 578 171


Нови цени валидни от 01.04.2018 до 30.06.2018

Новите цени можете да видите тук.

Уважаеми клиенти уведомяваме Ви, че от 1 Февруари 2018 г. има промяна на цената на природния газ.

С решение № Ц–3 от 16.01.2018 г. на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.02.2018г. до 31.03.2018г.
Новите цени за 1000 нм3 природен газ са без включен ДДС и акциз, считано от 1 Февруари 2018 г., за клиентите на „Примагаз“ АД са: 
ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 489,27 лв.
ЗА ОБЩЕСВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНИ - ПОТРЕБИТЕЛИ: 599,97 лв.
ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 668,17 лв.

 

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/

Решение КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res_c-3_18.pdfЦени на природния газ за периода 01.02.-31.03.2018г.
"ПРИМАГАЗ"АД
Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)
период на действие на цената компоненти на цената групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД
ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/хнм3) ОА&Т потребители   (лв/хнм3) БИТОВИ потребители   (лв/хнм3)
от 01.02.2018 до 31.03.2018 Природен газ по Договор №156(Булгаргаз) 352.65 лв. 352.65 лв. 352.65 лв.
цена за разпределение(Примагаз) 85.85 лв. 196.06 лв. 236.93 лв.
цена за снабдяване(Примагаз) 7.67 лв. 8.16 лв. 35.49 лв.
цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз) 4.62 лв. 4.62 лв. 4.62 лв.
достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз) 38.48 лв. 38.48 лв. 38.48 лв.
  ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3) 489.27 лв. 599.97 лв. 668.17 лв.
Обявените цени са без начисл. Акциз и ДДС