В СТРАНИЦАТА ЩЕ НАМЕРИТЕ... >>

информация за екологичната политика на дружеството и грижата към околната среда, съобразена с изискванията на Република България и Европейския Съюз

В стремежа си за по-бърза интеграция в Европейския съюз, България се стреми да следва световните и европейски тенденции за устойчиво развитие.
Дейността на "Примагаз" АД е в съзвучие с националните приоритети за развитие в енергийния сектор и околната среда, като съдейства и създава условия за изпълнение на поетите международни ангажименти. "Примагаз" АД осигурява практическа реализация на:
• Принципите на Концепцията за устойчиво развитие, приета в Рио де Жанейро /1992 г./ и Киото /1997 г./;
• Екологичната Карта на Международния газов съюз /Копенхаген, 1997 г. /;
• Национален план за действие по изменение на климата;
• Национален план за развитие до 2006 г.
Приоритети
Приоритетите на "Примагаз" АД в областта на опазване на околната среда са:
• Съхраняване на природата в зоните на строителство и експлоатация на газопреносните системи;
• Осигуряване на екологичната безопасност и техническа надеждност по време на строителството, транспорта и експлоатацията;
• Опазване здравето на работниците;
• Участие в осигуряване на екологическата безопасност в районите, в които се намират обектите. Основни направления по реализацията на екологичната политика на "Примагаз" АД са:
• Спазване на изискванията на законодателството, действащите стандарти, норми и правила по околна среда;
• Намаляване на вредните емисии, замърсяващи атмосферния въздух;
• Осигуряване на опазването и възстановяването на нарушените земи в зоните на въздействие на газопреносните системи;
• Осигуряване на безопасна експлоатация на обектите;
• Осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия на персонала;
• Увеличаване на дела на природния газ в енергийния баланс на страната като екологично чисто гориво;
• Управление на дейностите по опазване на околната среда;
• Разработване на проекти по устойчиво развитие.
За Земята
• От Вас зависи бъдещето на планетата!
Природният газ е екологичен и чист източник на енергия. Използването на природен газ не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха. При изгарянето му се отделя предимно вода. Замяната на използваните горива с природен газ ще доведе до намаляване на вредните емисии отделяни във въздуха: SOx, NOx, CO2, които водят до глобално затопляне. Природният газ изгаря без да създава отпадни продукти, които замърсяват въздуха и предизвикват киселинни дъждове. За разлика от други изкопаеми горива, при изгарянето на природен газ се отделят значително по-малко парникови газове. Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда. Поради чистия горивен процес, използването на природен газ решава много екологични проблеми, включително проблемите с наличието на смог, кисeлинните дъждове, изтъняването на озоновия слой.