В СТРАНИЦАТА ЩЕ НАМЕРИТЕ... >>

документация и описание на процедурите, касаещи отношенията между дружеството и клиентите. Имате възможност да изтеглите файловете с нужната за Вас информация, които са изброени по-долу.

По-важните процедури документи, които регламентират взаимоотношенията между газоразпределителното предприятие и клиента в процеса на присъединяване са:
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Процедури
Инструкции и правила
Присъединяване на промишлени, ОА и търговски потребители
Присъединяване на битови потребители - етажна собственост
Присъединяване на битови потребители
Заявление за присъединяване на потребители
Декларация за съгласие относно монтаж на ВСИ (Образец 2 )
Договор за присъединяване на потребители на природен газ за битови нужди към ГРМ на “Примагаз”АД
Присъединяване на битови потребители - къщи
Присъединяване на битови потребители
Заявление за присъединяване на потребители
Декларация за безопасна експлоатация на газопроводи и съоръженията за природен газ (Образец 5 )
Декларация за осигуряване на достъп (Образец 3)
Декларация за учредяване право на строеж (Образец 2)
Договор за присъединяване на потребители на природен газ за битови нужди към ГРМ на “Примагаз”АД