В СТРАНИЦАТА ЩЕ НАМЕРИТЕ... >>

документация и описание на процедурите, касаещи отношенията между дружеството и клиентите. Имате възможност да изтеглите файловете с нужната за Вас информация, които са изброени по-долу.

По-важните процедури документи, които регламентират взаимоотношенията между газоразпределителното предприятие и клиента в процеса на присъединяване са:
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Процедури
Инструкции и правила
Присъединяване на промишлени, ОА и търговски потребители
Присъединяване на обществено-административни и промишлени потребители
Заявление за присъединяване на потребители
Характеристика на монтираните мощности (Образец 5)
Декларация за съгласие относно монтаж на съоръжение (Образец 2)
Декларация за осигуряване на достъп (Образец 3)
Декларация за учредяване право на строеж (Образец 4)
Договор за присъединяване на потребители на природен газ за стопански нужди към ГРМ на “Примагаз”АД
Договор за доставка на природен газ за стопански нужди
Приложение №1
Приложение №9
Месечен АКТ
Годишен АКТ
Присъединяване на битови потребители - етажна собственост
Присъединяване на битови потребители
Заявление за присъединяване на потребители
Декларация за съгласие относно монтаж на ВСИ (Образец 2 )
Договор за присъединяване на потребители на природен газ за битови нужди към ГРМ на “Примагаз”АД
Присъединяване на битови потребители - къщи
Присъединяване на битови потребители
Заявление за присъединяване на потребители
Декларация за безопасна експлоатация на газопроводи и съоръженията за природен газ (Образец 5 )
Декларация за осигуряване на достъп (Образец 3)
Декларация за учредяване право на строеж (Образец 2)
Договор за присъединяване на потребители на природен газ за битови нужди към ГРМ на “Примагаз”АД